Felsőcsernáton

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

Fel­ső­cser­ná­ton népe élt a kör­nye­ző táj, a bővi­zű patak és mel­lék­ágai ter­mé­sze­ti adott­sá­ga­i­val. Mol­nár mes­te­rek nem­ze­dé­kei nőt­tek fel a völgy­ben, ahol volt, hogy több tucat vízi­ma­lom őröl­te a búzát. Aztán az új idők árjai elmos­ták több­sé­gü­ket, de jöt­tek új mol­ná­rok, akik össze­fog­tak, nem hagy­ták vesz­ni az elő­dök hagya­té­kát, s for­dí­tot­tak egyet a tör­té­ne­lem őrlő­ke­re­kén.

A Szőcs Ilo­na tisz­te­le­tes asszony vezet­te Hol­nap Cser­ná­ton Egye­sü­let által fel­újí­tott régi malom­ban műkö­dő Malom­kert pan­zió több mint turis­ta­köz­pont. Cél­ja a hagyo­mány­őr­zés, érték­te­rem­tés és az érté­kek tovább­adá­sa.

Hazajáró epizódban szerepelt: