Feketehalom

Feketehalom

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
1/10

Van mit mesél­nie Feke­te­ha­lom­nak a közép­kor­ról. Pél­dá­ul azt, hogy Luxem­bur­gi Zsig­mond több okle­ve­let is innen bocsá­tott ki. Dúl­ta török, tatár, oláh, lát­ta elbuk­ni a kuru­co­kat és győz­ni Bem sere­gét, szem­ta­nú­ja volt, ahogy 1945-ben szász lakó­it depor­tál­ják, még­is van­nak még lát­ha­tó jelei a múlt­já­nak.

Itt ágas­ko­dik 13. szá­za­di temp­lom­erőd­je is, ami a hon­té­ri­u­szi idők­ben az evan­gé­li­ku­so­ké lett. Oda­bent a Szász­föl­dön rit­ka­ság szám­ba menő fes­tett kazet­tás mennye­zet hajol fölénk.

Hazajáró epizódban szerepelt: