Feketebalog

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

Sípo­ló gőz, kürt­szó és zaka­to­lás. A han­gok már messzi­ről jel­zik, hogy Feke­te­ba­log a régi Feke­te-Garam-völ­gyi Erdei Vas­út háló­zat köz­pont­ja.

Az állo­má­son kiál­lí­tás mesél az ere­de­ti­leg faki­ter­me­lés cél­já­ból kiala­kí­tott háló­zat tör­té­ne­té­ről. Arról, hogy vál­tot­ták fel a múlt szá­zad ele­jé­től a hagyo­má­nyos vízi úsz­ta­tá­sos szál­lí­tást a kes­keny nyom­tá­vú erdei vas­utak. A kör­nye­ző erdők­ből kiter­melt fával rakott sze­rel­vé­nye­ket elő­ször lovak, majd gőz­moz­do­nyok von­tat­ták. Csak Fel­vi­dé­ken mint­egy 40 vas­út épült, a vona­lak össz­tá­vol­sá­ga elér­te a 132 km‑t. Aztán az arany­kor véget ért és a kes­keny sín­pá­ro­kat szé­les asz­falt­utak, a gőz­moz­do­nyo­kat teher­au­tók vál­tot­ták fel. A ’80-as évek­ben a Feke­te-Garam-völ­gyi Erdei Vas­utat is halál­ra ítél­ték, de lel­kes vas­út­ba­rá­tok­nak köszön­he­tő­en 1992-ben újra meg­nyílt. Igaz, az ere­de­ti­nek csu­pán töre­dé­kén, mind­össze 14 kilo­mé­te­ren köz­le­ked­nek a sze­mély­vo­na­tok Feke­te­ba­log­tól a Vid­rás völ­gyig.

Hazajáró epizódban szerepelt: