Farnad

Nehézségi szint:
1/10

Far­nad erős népét meg­té­páz­ta a tör­té­ne­lem, de min­dig volt ere­je újra­kez­de­ni. A II. világ­há­bo­rú­ban is sok hely­bé­li adta vérét a hazá­ért. Rájuk emlé­kez­nek a fake­resz­tek a temp­lom mögöt­ti teme­tő­ben.

A kato­li­kus temp­lom falán emlék­táb­la is hir­de­ti a hősök hal­ha­tat­lan­sá­gát. A falu köz­pont­já­ban ma is áll a ’48-as emlék­mű, amit még Kos­suth Lajos szü­le­té­sé­nek 100. évfor­du­ló­ján, 1902-ben emel­tek.

Hazajáró epizódban szerepelt: