Farkaslaka

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

Itt, a Fel­ső-Nyi­kó-men­te köz­pont­já­ban, Far­kas­la­kán szü­le­tett Tamá­si Áron, és vele a gon­do­lat: „Azért vagyunk a vilá­gon, hogy vala­hol ott­hon legyünk ben­ne!” Itt­hon volt szü­lő­föld­jén, a jel­leg­ze­tes zsin­dely­te­tős por­tán. Itt rin­gott böl­cső­je, innen indult pályá­ja, Udvar­he­lyen, majd Kolozs­vá­ron tanult, de való­já­ban az élet­ből vet­te tör­té­ne­te­it, ami­ket az ere­de­ti szé­kely nyelv- és ész­já­rás­sal papír­ra is vetett, sok­fe­lé elhint­ve a szé­kely szel­le­mi­sé­get. 1944-ig alko­tott Erdély­ben, akkor el kel­lett hagy­nia szü­lő­föld­jét, Buda­pest­re köl­tö­zött, ott is halt meg 1966-ban. Szü­lő­há­za 1972 óta emlék­mú­ze­um, a szé­kely iro­da­lom egyik zarán­dok­he­lye.

A falu név­adó legen­dá­ja sze­rint a Gor­don olda­lá­ban élő Péter­fal­vi­ak tele­pül­tek le a völgy­be, miu­tán a Nyi­kó vizé­re mal­mot épí­tet­tek. A köze­li erdők­ben élő far­ka­sok néha a falu­ba is beme­rész­ked­tek, aztán „a sok far­ka­so­kat lakok­ból elűz­ték és Far­kas­la­ká­nak a helyet nevez­ték.”

Még meg­van a régi, kato­li­kus ele­mi isko­la is, ahol Tamá­si 1904 és ’10 között meg­is­mer­te a betű­ve­tés tudo­má­nyát.

Az isko­la mel­lett néz­zünk fel az 1848-ban épült kato­li­kus temp­lom­ra is, ahol a hitét erő­sí­tet­te.

S végül, a temp­lom mögött, a két hatal­mas cse­re­fa között áll­junk meg a sír­nál, ahol vég­ren­de­le­te sze­rint 1966-ban tes­te vég­ső nyug­hely­re lelt.

A sír mögött ott van a Har­gi­tá­ról szár­ma­zó emlék­kő, mely­be Szer­vá­ti­usz Jenő szob­rász­mű­vész és fia 1972-től két éven át farag­ta bele mara­dan­dó memen­tó­ul Tamá­si regény­be­li hőse­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: