Esztelnek

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

Esz­tel­nek Három­szék egyik vég­fa­lu­ja, a közép­kor­ban a kör­nyék kul­tu­rá­lis és val­lá­si köz­pont­ja volt. A falu szín­ma­gyar tele­pü­lés, Árpád-kori temp­lo­ma mai for­má­ját a 15. szá­zad­ban nyer­te el.

Esz­tel­nek szel­le­mi virág­zá­sá­hoz a Szacs­vay-csa­lád is hoz­zá­já­rult, akik a 17. szá­zad­ban köl­töz­tek ide Szacs­vá­ról. Itt élte le éle­tét Szacs­vay János, akkor a lőport készí­tet­te Gábor Áron ágyú­i­hoz.

A köz­ség­ben már több mint három évszá­za­da meg­te­le­ped­tek a feren­ce­sek, akik nem­csak a hit­élet­ben, de az okta­tás­ban is jeles­ked­tek. Közép­ko­ri Szent György kápol­ná­juk 1921-ben egy tűz­vész áldo­za­ta lett, de az új temp­lo­muk jel­zi, élnek még a bar­na csu­há­sok Fel­ső-Esz­tel­ne­ken.

Hazajáró epizódban szerepelt: