Eszenyő

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
2/10

A Maros komó­to­san folyik keresz­tül a Gyer­gyói-lapá­lyon. Több helyütt is mocsa­rak sze­gé­lye­zik. Ilyen az Esze­nyő patak láp­vi­lá­ga is. A hegy­kö­zi meden­cét nyu­gat­ról öve­ző pata­kok szab­dal­ta domb­vi­dék mögött már a Gör­gény vul­ka­ni­kus hegyei maga­sod­nak. Az Esze­nyő­ről jól lát­ha­tó a legen­dás Kecs­ke­kő szik­la­or­ma, és a hát­tér­ben ott emel­ke­dik a II. világ­há­bo­rú egyik vér­áz­tat­ta szín­te­re, a Kereszt­hegy is.

A Gyer­gyói-medence közel száz egy­ko­ri vízi­mal­má­ból mára alig tíz maradt. Goga Rozá­lia több mint két­száz éves, ma is műkö­dő­ké­pes lisz­te­lő­mal­ma a kom­mu­niz­mus ide­jén, kény­sze­rű­ség­ből szün­tet­te be műkö­dé­sét.

A „mosa­tót” a rend­szer­vál­tás után hoz­ták lét­re, és ma már főleg a turiz­must szol­gál­ja. Igaz, hatal­mas dézsá­já­ba a mai napig hord­ják a kör­nyék­ről mosat­ni a sző­nye­ge­ket és a cser­gé­ket.

Hazajáró epizódban szerepelt: