Elemér

Uticélok / Bánát / Torontál
Nehézségi szint:
2/10

A 18. szá­zad már a Kiss csa­lá­dot talál­ta itt, akik néme­te­ket tele­pí­tet­tek le. Régi kas­té­lyu­kat a szer­bek Tri­a­non után lerom­bol­ták. De áll még a kato­li­kus temp­lom, amit Kiss Ernő hon­véd­tá­bor­nok épít­te­tett 1846-ban.

Ha tud­ta vol­na a legen­dás magyar huszár, Kiss Ernő, hogy 3 év sem telik el, és egy levert magyar sza­bad­ság­harc már­tír­ja­ként vég­zi Ara­don… Ham­vai a kiegye­zés után kerül­tek vég­ső nyug­vó­he­lyé­re, az altemp­lom­ban kiala­kí­tott csa­lád sír­bolt­ba.

Hazajáró epizódban szerepelt: