Egyházgelle

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

A tele­pü­lés igen régi temp­lo­mos hely. Volt idő, ami­kor külö­nös jog­ál­lá­sú mező­vá­ros volt, sőt, a közép­kor­ban Gel­lei Szék néven önál­ló köz­igaz­ga­tás­sal ren­del­ke­zett.

A szé­pen gon­do­zott köz­pon­ti park­ban egy több száz éves mocsá­ri töl­gyet tar­ta­nak mély­re hato­ló gyö­ke­rei. Árnyé­ká­ban egy turul­ma­da­ras emlék­mű tűnik fel, amely 1938-as évre emlé­kez­tet. Ekkor tért vissza Dél-Fel­vi­dék az anya­or­szág­hoz.

Gel­le, s egy­ben Csal­ló­köz egyik leg­ősibb és leg­ér­té­ke­sebb temp­lo­ma jó nyolc évszá­za­da őrzi a Krisz­tus­hi­tet. Oda­bent külön­le­ges érték a góti­kus szent­ség­ház, és a ragyo­gó fres­kók, melyek az utób­bi tíz évben kerül­tek újra elő.

Hazajáró epizódban szerepelt: