Égermező

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros

A hegy­vi­dé­ki ruszi­nok a mai napig „cár­juk­ként” tisz­te­lik Rákó­czi feje­del­met. Ezt jel­zi a Bov­cár, vagy­is „itt járt a cár” kife­je­zés is, ami­vel az Éger­me­ző felet­ti hegyet és a lábá­nál ere­dő for­rást is ille­tik.

A Tala­bo­ron Éger­me­ző fölött, a Krasz­na-havas aljá­ban egy hatal­mas víz­tá­ro­zót talá­lunk. A víz­erő­mű cél­já­ból léte­sí­tett táro­zó első ter­vei még a magyar idők­ben, 1917-ben készül­tek, az elő­ké­szí­tő mun­kák pedig a “kicsi magyar idők­ben,” 1939-ben kez­dőd­tek, aztán jött a hábo­rú, és végül a szov­je­tek épít­tet­ték meg, hadi­fog­lyok­kal.

Hazajáró epizódban szerepelt: