Dunaszerdahely

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

Az Árpád-kori ’Szer­da­hely nevét szer­dán tar­tott vásár­nap­ja­i­ról kap­ta. A mező­vá­ros min­dig is fon­tos keres­ke­del­mi köz­pont­ja volt a vidék­nek. A tör­té­ne­lem nagy viha­rai elke­rül­ték, de a 20. szá­zad ember­te­len esz­mé­je itt is meg­tet­te a hatá­sát, így sok régi épü­le­tet lerom­bol­tak. Leg­ré­gibb szak­rá­lis emlé­ke, az Árpád-kori ere­de­tű Szent György-temp­lom még áll­ja az idők viha­ra­it.

Szer­da­hely leg­több neme­si háza és kas­té­lya a 18. szá­zad­ban épült. Egyik leg­szebb ma is álló épü­le­te a Sár­ga-kas­tély, melyet Pad­ányi Biró Már­ton veszp­ré­mi püs­pök épít­te­tett. A 19. szá­zad ele­jén a kör­nyé­ken évszá­za­do­kig meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet ját­szó Kon­dé csa­lád örö­köl­te meg és át is ala­kí­tot­ta a kas­télyt. A szé­pen fel­újí­tott épü­let 1972-óta a Csal­ló­kö­zi Múze­um­nak ad ott­hont. Tör­té­nel­mi, művé­szet­tör­té­ne­ti és nép­raj­zi gyűj­te­mé­nyé­nek érté­kes darab­jai a dunai arany­mo­sók szer­szá­mai is.

A lehan­go­ló szoc­re­ál város­kép arcu­la­tá­nak meg­újí­tá­sát az 1990-es évek­ben Mako­vecz Imre ter­vei sze­rint kezd­ték meg. A város­há­za bejá­ra­ta fölé emelt torony a régi-új város egyik jel­ké­pé­vé vált.

A bol­dog béke­idők­ben pezs­gő magyar kul­tu­rá­lis és szel­le­mi éle­tet pusz­tí­tó vil­lám­csa­pás­ként érték a 20. szá­zad tra­gé­di­ái. Hogy meg­ért­sük a város mai éle­tét, el kell láto­gat­nunk a sors­csa­pá­sok emlék­mű­ve­i­hez is.

A tri­a­no­ni ország­vesz­tés­re emlé­kez­tet a 2008-ban fel­ava­tott kop­ja­fa, ame­lyet a vár­pa­lo­tai Tri­a­non Múze­um aján­dé­ko­zott a város­nak.

A 2. világ­há­bo­rút köve­tő­en kite­le­pí­tett fel­vi­dé­ki magya­rok emlék­mű­vét 2013-ban adták át.

De hiá­ba meg­annyi ellen­sé­ges törek­vés, a csal­ló­kö­zi magyar­ság él, És mint­ha ez a magyar­ság kez­de­ne újra magá­ra talál­ni. Ennek egyik jele Fel­vi­dék egyik leg­na­gyobb múl­tú sport­egye­sü­le­te, a 20. szá­zad ele­jén ala­kult Duna­szer­da­he­lyi Atlé­ti­kai Club. A DAC, amely a város büsz­ke­sé­ge és jel­ké­pe is egy­ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: