Drégelyvár Szabadidőpark — Drégelypalánk

Drégelyvár Szabadidőpark — Drégelypalánk

Uticélok / Felvidék / Hont

Látnivaló
Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Kedvezmény a szállás árából: 10%

Kedvezmény a belépő árából: 10%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Kulman József

2646 Drégelypalánk
Külterület
(Magyarország)

GPS: 48.02593, 19.04991

Telefonszám:

+36 30 9149895 (mobil)

Weboldal:

http://www.dregelyvar.hu

E-mail:A híres Dré­gely­vár köze­lé­ben, roman­ti­kus erdei tábor vár­ja a csen­det, nyu­gal­mat és a tisz­ta leve­gőt ked­ve­lő ven­dé­ge­ket. Ter­mé­sze­tes kör­nye­zet­ben, nomád körül­mé­nyek között erdei tisz­tá­son csör­gő patak part­ján pihen­he­ti ki a civi­li­zá­ció fára­dal­ma­it. A terü­le­ten kiépí­tett tűz­ra­kó­hely, erdei ját­szó­tér, fedett étke­ző, több hek­tá­ros sáto­ro­zó hely, kiépí­tett WC, tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­ség, mind­ez gép­ko­csi par­ko­ló­val. Csa­lá­dok, isko­lák, ter­mé­szet­já­ró cso­por­tok bará­ti körök és mind­azok, akik már unják a nagy­vá­ros porát-zaját, itt a Bör­zsöny erde­jé­ben meg­ta­lál­ják a csend hang­ját. Reg­gel a tábor­ba érke­zés­kor lepi­hen­nek a fedett étke­ző­ben, hűsí­tő erdei for­rás vizé­vel olt­ják szom­ju­kat, fel­töl­tik kula­csu­kat, és fel­ké­szül­nek a Dré­gely vár rom­já­nak meg­má­szá­sá­ra, ami­re kival­ló kilá­tás nyí­lik a Nomád Tábor­ból. A nagy szint­kü­lönb­ség miatt erős hegy­me­net­re lehet szá­mí­ta­ni, ami pró­bá­ra tesz fel­nőt­tet és ifjat. A távol­ság 2,5 km 50 perc. Még mielőtt elin­dul­nak érde­mes az ebéd­re is gon­dol­ni, ezért cél­sze­rű elő­re egyez­tet­ni, mert a tábor­ban lehe­tő­ség nyí­lik bog­rács­ban pap­ri­kás krump­li, csül­kös pap­ri­kás, gulyás­le­ves, készí­té­sé­re, amit önök is elké­szít­het­nek, de segít­sé­get is tudunk nyúj­ta­ni. A vár meg­má­szá­sá­val egye­dül­ál­ló kilá­tás nyí­lik a Duna-Ipoly Nem­ze­ti park és a Szlo­vák-magyar ország­ha­tár az Ipoly völ­gyé­nek terü­le­té­re. A kival­ló pano­rá­ma­mi­att 17 tele­pü­lést lehet fel­fe­dez­ni tisz­ta idő­ben. Tudta‑e hogy Magyar­or­szá­gon össze­sen két vár volt, ahol mind egy szá­lig az éle­tü­ket adták a vár­vé­dők a török ost­rom ide­jén Szi­get­vár és Dré­gely-vára.

A nomád Tábor­ba vissza­ér­ke­zés­kor vár­ha­tó­an 12 és 13 óra közt lepi­hen­ve szom­ju­kat olt­va vár­ja a fris­sen elké­szült ebéd. Étke­zés után kez­dőd­het a tábor fel­fe­de­zé­se, ahol a követ­ke­ző lehe­tő­sé­gek áll­nak a ven­dé­gek részé­re. A Tábor terü­le­tén 1,3 km hosszan Sző­lő­hegy Tan­ös­vény, mely­nek állo­má­sai a követ­ke­zők:

  1. Állo­más: Dió­fa Idő­já­rás­jel­ző állo­más
  2. Állo­más: Bemu­ta­tó állat­tar­tás állat­si­mo­ga­tás — sző­ke man­ga­li­ca disz­nó (kan, kocák, mala­cok) sza­bad tar­tá­sát lehet meg­fi­gyel­ni ter­mé­sze­tes kör­nye­zet­ben, továb­bá bir­kák és sza­po­ru­la­ta­ik, a kis bárány­ká­kat lehet simo­gat­ni.
  3. Állo­más: Gala­go­nya pihe­nő­hely — ennél az állo­más­nál a koráb­bi gaz­dál­ko­dás nyo­ma­i­ról hal­la­nak kis tájé­koz­ta­tót.
  4. Állo­más: Patak­part pihe­nő­hely — a patak­part­ra jel­lem­ző fák, cser­jék, és lágy­szá­rú növé­nyek­ről kap­nak kis íze­lí­tőt.

A foci­pá­lya mel­lett elha­lad­va egy kis hídon a Kovács-kút nevű for­rás­nál olt­hat­ják szom­ju­kat, és meg­fi­gyel­he­tik a jel­leg­ze­tes növény­vi­lá­got az évszak­nak meg­fe­le­lő­en. A for­rás­víz­zel tölt­he­tő zuhany­zó, meden­ce. A homo­kos patak­me­der­ben lehet sétál­gat­ni meg­is­mer­ve annak ter­mé­szet köze­li kel­le­mes hatá­sát.

Az ösvé­nyen tovább halad­va, vissza­tér­ve a kiin­du­lá­si pont­ra, meg kell ismer­ked­ni a

- Csa­lá­di népi játé­kok,

- hor­dó­lo­vag­lás,

- Pad­ló­harc,

- Cél­ba dobás,

- Dió­tö­rő,

Továb­bi kikap­cso­ló­dást szol­gá­ló lehe­tő­sé­gek:

Kötél­pá­lya

Kilá­tó

Íjá­szat

Lég­fegy­ver­rel cél­ba lövés

A tábor terü­le­te kivá­ló­an alkal­mas a ter­mé­szet­fo­tó­zás­ra.

Bog­rá­cso­zás, sza­bad­tű­zön főzés, és süté­si lehe­tő­ség, segít­sé­get, és fel­sze­re­lést igény sze­rint elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján biz­to­sí­tunk. A tábor­ban eltöl­tött idő alatt a terü­let­be­mu­ta­tás során fény­ké­pe­ket készí­tünk és azt E mail vagy adat­hor­do­zón eljut­tat­juk ked­ves ven­dé­ge­ink­nek.

Min­den ked­ves ven­dé­günk­nek kel­le­mes kikap­cso­ló­dást biz­to­sí­tunk ter­mé­sze­tes kör­nye­zet­ben. Köszön­jük, hogy időt szánt prog­ram­ja­ink átte­kin­té­sé­re, és remél­he­tő­en ven­dé­ge­ink közt tud­hat­juk Önt.