Domogled

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
4/10

Her­ku­les­für­dő egyik ked­velt kirán­du­ló­he­lye a Domog­led. A csúcs felé halad­va egé­szen medi­ter­rán jel­le­gű tájat látunk és érzünk magunk körül. Meg­ta­pasz­tal­hat­juk, hogy igaz, amit a tudó­sok mon­da­nak: az ioni­zált leve­gő igen jóté­kony hatás­sal van az embe­ri szer­ve­zet­re: jó köz­ér­ze­tet és nyu­gal­mat biz­to­sít.

A mere­de­kek, köves ösvé­nyen a Domog­led kopár, szik­la­gyep­pel és érde­kes virá­gok­kal fedett csú­csá­ra érünk. Ezen a gerin­cen húzó­dott egy­kor az ezer­éves határ.

Hazajáró epizódban szerepelt: