Dolha

Uticélok / Kárpátalja / Bereg
Nehézségi szint:
2/10

A Borzsa völ­gyé­ben fek­szik az ősi Hosszú­me­ző. A később Dol­há­ra keresz­telt tele­pü­lés köz­pont­já­ban szo­mo­rú­an rom­la­nak a Dol­hay csa­lád ősi vára helyé­re épült kas­tély falai. Egy­kor Tele­ki kas­tély­nak hív­ták, mivel a sza­bad­ság­harc leve­ré­se után Tele­ki Lász­ló kap­ta meg. A ma már tüdő­gon­do­zó­nak ott­hont adó sarok­bás­tyás kas­tély egy­ko­ri park­já­nak több­száz éves fái szebb korok­ról nosz­tal­gi­áz­nak.

Dol­ha a Rákó­czi-sza­bad­ság­harc első véres csa­tá­já­nak szín­te­re volt. A kom­mu­nis­ta múlt szörny­em­lék­mű­ve­i­nek árnyé­ká­ban bújik meg a kuruc hősök­re emlé­ke­ző turul­ma­da­ras osz­lop, ame­lyen ruszin nyel­ven a kuruc nóta sorai olvas­ha­tók:

Kion­ta­tom vérem apá­mért, anyá­mért,

Meg­öle­tem magam szép gyű­rűs mát­ká­mért.

Meg­ha­lok én még ma magyar nem­ze­te­mért!

Hazajáró epizódban szerepelt: