Doborján

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Dob­or­já­non szü­le­tett a zene egyik „leg­na­gyobb magyar­ja”, Liszt Ferenc. A világ­hí­rű zene­szer­ző és zon­go­ra­mű­vész közel 1400 művet kom­po­nált, kon­cert­je­i­vel bejár­ta Euró­pát, min­den­hol csil­lag­ként ünne­pel­ték, de bár­hol is élt, mind­vé­gig meg­ma­radt magyar­nak.

A ház, ahol 1811-ben meg­lát­ta a nap­vi­lá­got, ma is áll. Falán a mes­ter jelen­lé­té­ben, 70. szü­le­tés­nap­ja alkal­má­ból avat­tak emlék­táb­lát. Liszt magyar­sá­gát éle­té­ben sen­ki nem kér­dő­je­lez­te meg, ám az oszt­rá­kok úgy gon­dol­ták, ha szü­lő­he­lyét elcsa­tol­ják, azzal szü­lött­je is az övék lesz. A ház­ra egy német nyel­vű emlék­táb­lát biggyesz­tet­tek,: „állí­tot­ta a német mes­ter­nek a német nép” fel­irat­tal. De mi ne vitat­koz­zunk a sógo­rok­kal, idéz­zük csak fel magát Liszt Feren­cet, hogyan is fogal­ma­zott magyar­sá­gá­ról: „Min­den élő művész között én vagyok az egyet­len, aki büsz­ke hazát büsz­kén vall­hat magá­é­nak. (…) Én is ehhez az ősi és erős faj­tá­hoz tar­to­zom, én is ennek az ősere­de­ti, meg­sze­lí­dít­he­tet­len nem­zet­nek vagyok fia.”

Hazajáró epizódban szerepelt: