Diósad

Uticélok / Partium / Szilágyság
Nehézségi szint:
2/10

A dom­bok között ősi magyar tele­pü­lést talá­lunk. Ad, ami később lett Diós­ad, zárt­sá­gá­nak és öntör­vé­nyű­sé­gé­nek is köszön­he­ti hagyo­má­nya­i­nak fenn­ma­ra­dá­sát. A régi helyén épült új refor­má­tus temp­lo­mot 1894-ben szen­tel­ték fel. Úgy tart­ják, Thö­kö­ly Imre is járt Diós­adon, és a nya­kas, magyar kál­vi­nis­ta, Ady End­re őse­i­nek gyö­ke­rei is ide vezet­nek. Az 1848-as sza­bad­ság­har­cos, Bem tábor­nok test­őr­cso­port-parancs­no­ka, Sza­bó Pál lel­kész pedig itt van elte­met­ve.

Hazajáró epizódban szerepelt: