Detunáták

Uticélok / Erdély / Mócföld
Nehézségi szint:
2/10

A vul­ka­ni­kus tevé­keny­ség­nek köszön­het­jük a híres Detu­ná­ták bazalt­szirt­je­it is.

A két szom­szé­dos kiemel­ke­dés, az Erdős és a Kopasz-Deto­ná­ta közül az utób­bi a lát­vá­nyo­sabb, mely­nek aljá­ba 1893-ban az Erdé­lyi Kár­pát Egye­sü­let alsó-fehér megyei osz­tá­lya épí­tett mene­dék­há­zat. A „Deto­ná­ta” elne­ve­zést ahhoz a vil­lám­hoz hason­ló zajhoz kötik, ami akkor kelet­ke­zik, ami­kor egy óri­á­si kőtömb kisza­kad a hegy­ből. A roba­jok­hoz a mócok sok legen­dát köl­töt­tek. A lávák osz­lo­pos elvá­lá­sát a tudó­sok azzal magya­ráz­zák, hogy a fel­szín­re kerü­lő láva hűlés köz­ben össze­hú­zó­dik; s az ebből ere­dő feszült­ség töri álta­lá­ban hat­szö­gű osz­lo­pok­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: