Detroit

Uticélok / USA

Det­ro­i­tot egy fran­cia szőr­me­ke­res­ke­dő, neve­ze­te­sen Sieur Cadil­lac ala­pí­tot­ta a 18. szá­zad első évé­ben. Ami­kor oda­ha­za Rákó­czi feje­del­münk az akkor 700 éves haza sza­bad­sá­gá­ért küz­dött, ide­kint a fran­ci­ák épp az ősla­kos indi­á­nok utó­véd­har­ca­i­val vol­tak elfog­lal­va. Beje­lent­kez­tek a váro­sért a bri­tek is, ám a füg­get­len­sé­gi hábo­rú után vég­ér­vé­nye­sen az Egye­sült Álla­mok része és Michi­gan állam fővá­ro­sa lett. De csak 1847-ig, mert a Det­ro­it folyó túl­part­ján már Kana­da van, így nem akar­ták kiten­ni a fővá­rost az eset­le­ges észa­ki táma­dá­sok­nak.

Ha Det­ro­it, akkor mére­tes ame­ri­kai kocsik. Bizony, „Motor City” az ame­ri­kai autó­gyár­tás fel­leg­vá­ra. Ford, Chrysler, Gene­ral Motors, csak hogy a leg­na­gyob­ba­kat említ­sük.

Az ame­ri­ka­i­ak­nak az autó talán az elsőd­le­ges stá­tusz-szim­bó­lu­muk. Pont úgy, ahogy váro­sa­ik­nak a torony­há­zak. Det­ro­it iko­ni­kus épü­le­tei nem vélet­le­nül a Gene­ral Motors tor­nyok.

A XX. szá­zad első felé­ben az autó­gyá­rak nyo­mán virág­zó gaz­da­ság töme­gé­vel von­zot­ta a mun­ka­erőt, köz­tük a kiván­do­rolt magya­ro­kat. Az ’50-es évek­ben aztán az autó­ipar hanyat­la­ni kez­dett. A vál­sá­got csak tetéz­te a beván­dor­ló nége­rek 1967-es, halá­los áldo­za­tok­kal járó zavar­gá­sa. Az ipar vissza­szo­ru­lá­sa és a bűnö­zés elbur­ján­zá­sa miatt a fehér népes­ség, köz­tük sok hazánk­fia is a távo­zás mel­lett dön­tött, így a város lakos­sá­ga meg­fe­le­ző­dött.

Dear­born­ban a Hen­ry Ford Múze­um az ame­ri­kai köz­le­ke­dé­si tech­no­ló­gia fej­lő­dé­sét mutat­ja be a jár­mű­vö­kön keresz­tül. A 200 auto­mo­bil között ter­mé­sze­te­sen ott van­nak a leg­el­ső For­dok is.

Det­ro­it fény­ko­rá­ban, Del­ray kül­vá­ros­ban egy való­sá­gos magyar negyed ala­kult ki. Aztán a hanyat­lás ide­jén az addig békés kör­ze­tet is feke­ték és dél-ame­ri­kai beván­dor­lók lep­ték el. A Szent Kereszt temp­lom a fáj­dal­ma­san pusz­tu­ló kör­nye­zet­ben ma is a det­ro­i­ti magya­rok lel­ki-szel­le­mi oázi­sát jelen­ti.

1974-ben Mind­szenty József bíbo­ros her­ceg­prí­más is meg­lá­to­gat­ta a zsú­fo­lá­sig telt temp­lo­mot. A láto­ga­tás­ról készült emlé­ke­ket erek­lye­ként őrzi a közös­ség.

Hazajáró epizódban szerepelt: