Dél-Hargita kúpjai (Kakukk-hegy — Mitács-puszta)

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
4/10

A Dél-Har­gi­ta leg­ma­ga­sabb pont­ja a Kakukk-hegy vul­ká­ni marad­vá­nya. Tete­jé­ről kör­be­te­kint­ve a Har­gi­ta köze­li s távo­li vonu­la­tai bűvöl­nek. Távo­labb észak­ra a Köz­pon­ti-Har­gi­ta ragyog. Dél­ke­let­nek a Cso­mád-hegy­cso­port tag­jai, előt­tünk kelet­nek a Csí­ki-hava­sok.

A Kakukk-hegy­ről hosszan eresz­ke­dünk az erdő ren­ge­te­gé­ben, míg vég­re elér­jük a Mit­ács-hegy alat­ti szé­les pusz­tát. A Mitá­cson nem­csak a hatal­mas óri­á­si bükk­fa matu­zsá­le­mek, de a hely tör­té­nel­mi leve­gő­je is magá­val raga­dó. 1849-ben, a véres Nyer­ges-tetői csa­ta után sze­gény Tuzson János főpa­rancs­nok is itt, a Mitá­cson keresz­tül mene­kült a hon­ta­lan­ság­ba.

Innen aztán jól lát­ha­tó a Tus­ná­di-szo­ros­tól Fel­csík felé emel­ke­dő Csí­ki-meden­ce.

Hazajáró epizódban szerepelt: