Dámos

Uticélok / Partium / Biharország

Dámos azért érde­kes hely, mert a máso­dik bécsi dön­tés utá­ni magyar–román határ pont ket­té­vág­ta a tele­pü­lést. Észa­ki hatá­rá­ban van a Király­er­dő egyik leg­jel­lem­zőbb karszt­vi­dé­ke, a patak­völ­gyek által köz­re­zárt Dámo­si-fenn­sík. Az ördög­szán­tá­sok­kal és töb­rök­kel tagolt pla­tó szá­mos karszt­je­len­ség­gel büsz­kél­ked­het.

Hazajáró epizódban szerepelt: