Csomortán

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
2/10

A Szent Mihály-hegy lábát nyom­ja az alig fél­ezer lel­kes Csom­or­tán. Orbán Balázs sze­rint hatá­rá­ban egy­kor Három­szék vitéz főka­pi­tá­nya, Csom­or­tán Tamás vára állott, amely­nek sze­mély­ze­te és kato­nái népe­sí­tet­ték be a későb­bi tele­pü­lést.

Közép­ko­ri temp­lo­ma nem volt. A hívek áldo­zat­kész­sé­gét jel­zi, hogy a leg­va­dabb egy­ház­el­le­nes idők­ben, 1983-ban szen­tel­ték fel temp­lo­mu­kat, Árpád-házi Szent Erzsé­bet tisz­te­le­té­re.

Csom­or­tán­ban 1840-ig isko­la sem volt. Ma már óvo­da és I‑IV. osz­tá­lyos álta­lá­nos isko­la műkö­dik.

Hazajáró epizódban szerepelt: