Csombord

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja
Nehézségi szint:
2/10

A Maros part­ján üldö­gél az Árpá­dok kora óta a régi híres bor­ter­me­lő falu, Csom­bord. Az utol­só lehe­let­égig pró­bál ellen­áll­ni az elmú­lás­nak a Kemény csa­lád 18. szá­za­di kas­té­lya. Mert lehet‑e az enyé­sze­té a míves épü­let, ahol szün­i­de­it töl­töt­te Bolyai Far­kas; ahol meg­szállt Jókai Mór; ahol meg­szü­le­tett Kemény Gábor aka­dé­mi­kus és minisz­ter. Ahol Alsó-Fehér vár­me­gye alis­pán­ja, Kemény Ist­ván kez­de­mé­nye­zé­sé­re már 1880-ban vin­cel­lér­tan­fo­lyam indult. Amit aztán 1935-től a nagy­enye­di kol­lé­gi­um működ­te­tett tovább, borá­sza­ti isko­la­ként. Míg­nem a hír­ne­ves isko­lát álla­mo­sí­tot­ták, és a vissza­szol­gál­ta­tás a mai napig várat magá­ra.

És nem elég, hogy kas­té­lyu­kat elvet­ték, a teme­tő­dom­bon a Kemény csa­lád pira­mis ala­kú sír­bolt­ját is kira­bol­ták. De hiá­ba min­den ron­tás, a hely szel­le­mét nem lehet elűz­ni innen. Az ősi temp­lom is sok­szor elpusz­tult, de min­dig újjá­épült. Kós Károly ter­vez­te tor­nyá­val hir­de­ti az újjá­szü­le­tés állan­dó­sá­gát.

Hazajáró epizódban szerepelt: