Csíkszentlélek

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Csík­szent­lé­lek góti­kus temp­lo­ma előtt a vén hárs­fa jó 250 éve ügye­li a ren­det. A “tanács­fa”, más néven szá­dok­fa tövé­ben gyűlt össze a szent­lé­le­ki falu­ta­nács a falu ügyes-bajos dol­ga­it meg­tár­gyal­ni. Aztán jöt­tek a múlt eltör­lői és 1951-ben betil­tot­ták az ősi szo­kást.

De hiá­ba min­den til­tás, a szé­kely sza­bad­ság­sze­re­te­tet nem lehet meg­tör­ni. Csík­szent­lé­lek hatá­rá­ban egy vörös­re fes­tett obe­liszk is min­den bizonnyal a hon­vé­dő har­cok­ra emlé­kez­tet. Nem tud­ni biz­to­san, mert a “Véres­ké­pen” nincs fel­irat, így csak talál­gat­ják ere­de­tét.

Hazajáró epizódban szerepelt: