Csíkszentimrei Büdösfürdő

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

A Büdös-hegy bor­víz-for­rá­sa­it és az egész Har­gi­ta leg­erő­sebb gáz­öm­lé­se­it a két világ­há­bo­rú között kezd­ték hasz­no­sí­ta­ni. Az akkor virág­zó üdü­lő vil­lá­it a máso­dik világ­há­bo­rú után álla­mo­sí­tot­ták. Ma már sokat vesz­tett régi fényé­ből, de azért újabb nya­ra­lók is épül­tek és egy-két mofet­ta is vár­ja a gyó­gyul­ni vágyó­kat.

Hazajáró epizódban szerepelt: