Csíkszentimre

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Csík­szent­im­re hatá­rán magá­nyo­san áll a közép­ko­ri Mar­git-kápol­na. Alszeg­ről az Olton átkel­vén a góti­kus ere­de­tű, később barokk stí­lus­ban átépí­tett Szent Imre her­ceg­nek szen­telt temp­lo­mot talál­juk, aki­nek a köz­ség köz­pont­já­ban már szob­ra is áll. A Hen­ter bárók barokk-rene­szánsz udvar­há­za, amely Csík szin­te vala­mennyi tör­té­nel­mi sors­for­du­ló­já­ban sze­re­pet ját­szott, most mél­tat­lan álla­pot­ban vár­ja fel­újí­tá­sát.

 

Hazajáró epizódban szerepelt: