Csíkszentdomokos

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Fel­csík leg­né­pe­sebb köz­sé­ge, a közel 7000 lako­sú szín­ma­gyar tele­pü­lés az Olt folyó part­ján. Itt szü­le­tett Erdély nagy püs­pö­ke, Már­ton Áron, aki­nek szob­ra, Szer­vá­ti­usz Tibor alko­tá­sa a köz­pont­ban áll. A szent éle­tű püs­pök szü­lő­há­zát emlék­táb­la jelö­li. Az árpád-kori ere­de­tű kato­li­kus temp­lom mel­let­ti isko­la épü­le­té­ben kiala­kí­tott múze­um­ban is lehe­tő­sé­günk nyí­lik meg­is­mer­ked­ni Már­ton Áron pél­da­mu­ta­tó élet­út­já­val. A falu hatá­rá­ban a Pász­tor­bükk nevű dom­bon gyil­kol­ták meg 1599-ben az oláh vaj­da által fel­bé­relt szé­ke­lyek Bátho­ry And­rás bíbo­rost, erdé­lyi feje­del­met.

Hazajáró epizódban szerepelt: