Csíkmadaras

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
2/10

Mada­ras is Nagy­bol­dog­asszony egy­ház­köz­ség­hez tar­to­zott, még­is, az 1500-as évek­ben már volt saját temp­lo­ma. Miu­tán a 18. szá­zad­ban önál­ló­so­dott, a büsz­ke hívek új, még nagyobb házat épí­tet­tek Isten­nek. Itt is sokan faze­kas­kod­tak, sőt, még vas­há­mo­rai és feje­del­mi higany­bá­nyá­ja is volt a tele­pü­lés­nek. És alig egy évszá­za­da a Har­gi­tá­ról lefo­lyó Nagy-Mada­ras pata­kán még 32 víz­fű­rész zaka­tolt. Aztán sok min­den meg­vál­to­zott. De a hava­sok népe még ma is a ter­mé­szet­tel, a föld­del, az álla­tok­kal szer­ves össz­hang­ban éli min­den­nap­ja­it. Aki sze­ret­ne kicsit bele­kós­tol­ni ebbe a csí­ki élet­be, azt Fel­sze­gen, a 100 éves vízi­ma­lom mel­lett, a Zsig­mond Malom Foga­dó­ban Gál Leven­te szí­ves ven­dég­lá­tás­sal vár­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: