Csernakeresztúr

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
2/10

Cser­na­ke­reszt­úr refor­má­tus „régi magyar­jai” mel­lé a múlt szá­zad ele­jén buko­vi­nai kato­li­kus szé­ke­lyek tele­pül­tek, akik máig meg­ha­tá­roz­zák a tele­pü­lés arcu­la­tát. A kör­nyék leg­na­gyobb magyar közös­sé­gé­nek ott­hont adó tele­pü­lé­sen a falu­tu­riz­mus is jól műkö­dik. A Buko­vi­ná­ból hozott érté­ke­ket bemu­ta­tó Csán­gó táj­há­zat 1994-ben szen­tel­ték fel.

Hazajáró epizódban szerepelt: