Csáva, Felsőpulya

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Elta­gad­ha­tat­lan magyar múlt­ról mesél Csá­va Árpád-kori hegyi temp­lo­ma is. A XII. szá­zad­ban a dunán­tú­li Osli nem­zet­ség bir­to­kán emel­ték Keresz­te­lő Szent János tisz­te­le­té­re.

Nem­csak emlé­ke­i­ben, de nyel­vé­ben is él még a magyar a Csá­va völ­gyé­ben. A közép­ko­ri határ­őr­fa­lu, Fel­ső­pu­lya népe már Szent Ist­ván király­tól kivált­sá­go­kat kapott, ezért is nevez­ték évszá­za­do­kig Nemes­pu­lyá­nak. Szent Ferenc kápol­ná­ja a 18. szá­zad­ban épült. Közép­ko­ri ere­de­tű kas­té­lyát a 19. szá­zad­ban vásá­rol­ta meg a Rohon­czy csa­lád. Ebben az idő­ben Fel­ső­pu­lya már a járá­si igaz­ga­tás köz­pont­ja volt.

Tri­a­non után töme­gé­vel tele­pül­tek be a néme­tek, ala­po­san fel­bo­rít­va Fel­ső­pu­lya nem­ze­ti­sé­gi ará­nya­it. A marok­nyi meg­ma­radt magyar közös­sé­get fog­ja össze a Közép-Bur­gen­lan­di Magyar Kul­túr­egye­sü­let.

Hazajáró epizódban szerepelt: