Csallóközkürt

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

Csal­ló­köz a Duna leg­na­gyobb szi­ge­te, a kürt törzs ősi szál­lás­te­rü­le­te. Az Árpád-kori Szent Ist­ván vér­ta­nú temp­lom ősi, góti­kus múlt­já­ra már csak tor­nya emlé­kez­tet. A refor­má­ció ide­jén a kür­ti kato­li­kus egy­há­zat több mint 350 évre kiik­tat­ták, 1872-ben lett újra önál­ló plé­bá­nia, majd a régi temp­lom marad­vá­nya­i­ból 1933-ban újjá­épí­tet­ték Isten házát.

Car­ra­rai már­vány főol­tá­ra a fel­vi­dé­ki magyar élni aka­rás sokat mon­dó jel­ké­pe. Mert hiá­ba dön­töt­ték le a múlt­rom­bo­lók Mária Teré­zia pozso­nyi lovas­szob­rát, jöt­tek a jövő­épí­tők, össze­szed­ték darab­ja­it és a romok­ból Isten dicső­sé­gé­re oltárt farag­tak. Így lett az áldo­zat gyü­möl­cse az örök­lét, és így szü­le­tik újjá min­den csa­pás után a magyar­ság is a Fel­vi­dé­ken.

Hazajáró epizódban szerepelt: