Cód

Uticélok / Erdély / Királyföld
Nehézségi szint:
3/10

A völgy köz­pon­ti tele­pü­lé­se, Cód is mutat­ja még régi szász arcu­la­tát. Az egy­ko­ri határ­őr­fa­lu a 18. szá­zad­ban Erdély egyik leg­fon­to­sabb ványo­ló köz­pont­ja lett.

Carl Wolff kez­de­mé­nye­zé­sé­re, Nagy­sze­ben vil­la­mos vilá­gí­tá­sa és más ipa­ri ener­gia szol­gál­ta­tá­sa érde­ké­ben 1896-ban a Nagy­sze­be­ni Vil­la­mos­mű Rész­vény­tár­sa­ság itt épí­tet­te meg Erdély első víz­erő­mű­vét. Tér­jünk be meg­cso­dál­ni az ipar­tör­té­ne­ti emlé­ket, de a leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sünk­re a mai napig műkö­dik a vízi­erő­mű a Códon, ter­me­li az ára­mot a buda­pes­ti Ganz műhe­lyé­ben gyár­tott tur­bi­na és gene­rá­tor, a diós­győ­ri vas­gyár­ban készí­tett eme­lő szer­ke­zet és a vezér­lő.

Hazajáró epizódban szerepelt: