Cleveland

Uticélok / USA
Nehézségi szint:
1/10

Volt idő, ami­kor Buda­pest után a máso­dik leg­na­gyobb magya­rok lak­ta tele­pü­lés Cleve­land volt. Oly­annyi­ra, hogy egy­kor Ame­ri­ka Deb­re­cen­je­ként is emle­get­ték a várost, mivel közel 30 ezer magyar élt itt egy tömb­ben, és beszél­ték a magyar nyel­vet. Ma is pezs­gő magyar élet folyik Cleve­land-ben. Van cser­ké­szet, hét temp­lom­ban hir­de­tik magyar nyel­ven az igét, sőt, magyar isko­la is van. A magyar­ság egyik támasz­pont­ja a Bocs­kai Rádió.

Cleve­land sok magyar emlék­kel is büsz­kél­ked­het.

Ami­kor Kos­suth Lajos a füg­get­len­sé­gi harc foly­ta­tá­sa mel­lett kor­tes­ked­ve Ame­ri­kát jár­ta, 1852-ben Cleve­land­be is eljött. A láto­ga­tás 50. évfor­du­ló­ján a nagy­sza­lon­tai Kos­suth-szo­bor pon­tos mását avat­ták fel itt, az egye­te­mi park­ban.

Az ’56-os sza­bad­ság­harc emlé­két nagy becs­ben tart­ják a ten­ge­ren túli magya­rok. A cleve­landi emlék­mű­vet az 50. évfor­du­lón állí­tot­ták. Mind­szenty bíbo­ros kul­tu­sza is él még. Bronz­szob­ra 1997 óta díszí­ti a teret. 1975-ben Mind­szenty teret avat­tak a helyi magya­rok, de van itt Magyar Múze­um is.

Cleve­land-et erdős város­nak is neve­zik. A Kul­túr­kert­ben a sok nem­zet között ter­mé­sze­te­sen a magyar­nak is jutott egy föld­da­rab­ka, ahol bemu­tat­koz­hat, jó hírét vihe­ti évez­re­des hazánk­nak. Mint­ha egy ott­ho­ni város­ban jár­nánk, annyi a magyar szo­bor és emlék­mű a kert­ben.

Cleve­land­nek két kato­li­kus egy­ház­köz­sé­ge van. Az egy­ko­ri magyar negyed­ben, a Bakayon a Szent Erzsé­bet temp­lom­ban 1897-ben tar­tot­ták az első magyar nyel­vű kato­li­kus misét.

Hazajáró epizódban szerepelt: