Chicago

Uticélok / USA

Az Egye­sült Álla­mok har­ma­dik leg­na­gyobb váro­sa, közel 3 mil­lió lakost szám­lál, de ha hoz­zá vesszük az elő­vá­ro­sa­it is, akkor már egy Magyar­or­szág­nyi ember­ről beszél­he­tünk.

Ha csak 3 évszá­za­dot vissza­re­pül­nénk az idő­ben, egy mocsa­ras terü­le­tet talál­nánk a helyén, ahol a pota­wa­to­mi indi­á­nok élde­gél­nek, a saját nyel­vü­kön „Checagou”-nak, vagy­is vad hagy­má­nak neve­zett föld­jü­kön. Az első euró­pa­i­ak az 1700-as évek végén merész­ked­tek ide. 1833-ban aztán 350 tele­pes érke­zett, akik tele­pü­ket Chi­ca­go­nak nevez­ték el. 4 év sem kel­lett és váro­si rang­ra emel­ke­dett, majd kivá­ló föld­raj­zi elhe­lyez­ke­dé­se foly­tán a nyu­gat felé ter­jesz­ke­dő Egye­sült Álla­mok fő kiin­du­ló­pont­já­vá vált. Az Illi­no­is és Michi­gan Csa­tor­na, a vas­út­vo­nal és az innen indu­ló legen­dás 66-os útnak köszön­he­tő, hogy a 20. szá­zad már több mint 1 mil­lió ember­re köszön­tött rá Chi­ca­gó­ban.

1893-ban már világ­ki­ál­lí­tást ren­de­zett a város, ami új, meg­ha­tá­ro­zó irányt adott a világ épí­té­sze­té­nek. Innen indult világ­hó­dí­tó útjá­ra a magas­épí­té­szet, Ame­ri­ka és a világ szá­mos pont­ján sor­ra nőt­tek ki a föld­ből a chi­ca­gói min­tá­ra épült fel­hő­kar­co­lók.

Az 1920-as évek nem túl hízel­gő hír­ne­vet hoz­tak Chi­ca­gó­nak. A véres gengsz­ter­há­bo­rúk­ban áll­va maradt Al Capo­ne gya­kor­la­ti­lag a tel­jes várost az irá­nyí­tá­sa alá von­ta, míg­nem 1931-ben vég­re sike­rült rács mögé zár­ni.

Chi­ca­go a ’30-as évek­ben a hete­dik leg­na­gyobb magyar város volt. Akkor közel 75 ezer magyar élt itt, de ma is több mint har­minc­ez­ren van­nak, akik még nem olvad­tak fel a nagy chi­ca­goi tégely­ben.

A zsú­folt beton­ren­ge­teg szé­dí­tő magas­sá­gai után nyu­gal­mat ad a magyar lélek­nek Chi­ca­go nyu­ga­ti része, Nor­ridge város­ré­sze, ahol egy hatal­mas szé­kely­ka­pu azt üze­ni: ki itt belép, egy darab­ka magyar föld­re lel. A Chi­ca­goi magyar refor­má­tus egy­ház 1914-ben ala­kult meg. Egy év sem telt el, és már temp­lo­mot szen­tel­tek, lel­ki­pász­tort iktat­tak, betel­je­sít­ve az írást: „akik az úrban bíz­nak, ere­jük meg­újul.”

Az ’56-os emlék­mű, mel­let­te a refor­má­tus nőegy­let ado­má­nyoz­ta harang, mind-mind az ott­hon gyö­ke­re­ző magyar iden­ti­tást erő­sí­tő jel­ké­pek.

Hazajáró epizódban szerepelt: