Carja-csúcs (Pásztorbot) és a Rudolf menedék

Uticélok / Erdély / Hunyad
Nehézségi szint:
5/10

A Car­ja-csúcs a Pár­ing köz­pon­ti tömb­jé­nek utol­só csú­csa. Az első nagy hábo­rú­ban még véres har­cok hely­szí­ne volt a hegy­ség, ahol rend­re magyar csa­pa­tok arat­tak győ­zel­met az olá­hok felett.

A szik­lák közöt­ti hor­pa­dá­sok egyi­ké­ben düle­de­ző véd­kuny­hót látunk. Ez a Rudolf-mene­dék, vagy más néven Rudolfs­hüt­te, amit az Erdé­lyi Szász Kár­pát Egye­sü­let épí­tett a Kecs­ke-nye­reg­ben, még a 19. szá­zad végén. Rudolf trón­örö­kös pár­in­gi zer­ge-vadá­sza­tai emlé­ke­ze­té­re nevez­ték el Rudolf mene­dék­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: