Buffogó-tőzegláp

Buffogó-tőzegláp

Uticélok / Székelyföld / Háromszék
Nehézségi szint:
6/10

A Büdös-hegy és a Köz­te­tő közöt­ti nye­reg­ben fek­vő ingó­láp Szé­kely­föld egyik neve­ze­tes utó­vul­ká­ni lát­ni­va­ló­ja. A süp­pe­dős tőzeg­mo­hás terü­let neve onnan ered, hogy a kis tavak­ból buf­fo­gó szén-dio­xid tör fel. A nyír­fa­er­dős lápon olyan relik­tum növé­nyek élnek, mint a tőzeg­roz­ma­ring, a kes­keny­le­ve­lű gyap­jú­sás, a tőzeg­roz­ma­ring, a mámor­ka, a szi­bé­ri­ai hamu­vi­rág és a kerek­le­ve­lű har­mat­fű. Utób­bi rova­rok­kal táp­lál­ko­zik: a leve­le­it borí­tó raga­dós anyag vonz­za őket; a levél­re ragadt rova­rok­ra mirigy­sző­rök haj­la­nak, a levél begör­bül, majd az emész­tő­en­zi­mek lebont­ják a rova­rok fehér­jé­it és a kép­ző­dött anya­gok fel­szí­vód­nak a levél­be.

A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a tőzeg­láp kis tava.
Magas­ság: 988 m
Nyit­va: 0–24
Meg­kö­ze­lí­tés: Sós­me­ző­ről a kék kör és piros három­szög jel­zé­sen, köz­ben érint­jük a Gyil­kos-bar­lan­got és a Madár­te­me­tőt is (2 km; 45 perc; 212 méter szint­emel­ke­dés)

Hazajáró epizódban szerepelt: