Brisbane

Uticélok / Ausztrália
Nehézségi szint:
1/10

Auszt­rá­lia har­ma­dik leg­na­gyobb váro­sa, jó 2 mil­lió lakos­sal Bris­ba­ne. Iko­ni­kus acél­híd­ja a Sto­ry Bridge, de a város­köz­pont­ban egy mes­ter­sé­ges ten­ger­par­tot talá­lunk, és van itt egy való­sá­gos kis oázis, a South Bank, amely­be belép­ve hir­te­len egy másik világ­ba csöp­pen az ember. Az ösvény egy mini őser­dő­be vezet, ami tele van külön­le­ges növé­nyek­kel és álla­tok­kal. A teme­tő­ben talál­juk talán az első beván­do­rolt magyar, Pulsz­ky Károly sír­ját.

Hazajáró epizódban szerepelt: