Brennbergbánya

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

Híres bányász­te­le­pü­lés Brenn­berg­bá­nya. 1753-ban itt nyílt meg Magyar­or­szág első szén­bá­nyá­ja, ami a 19. szá­zad utol­só évti­ze­de­i­re az ország leg­na­gyobb és leg­kor­sze­rűbb bányá­já­vá vált. Az egy­ko­ri aknák köré épült bányász­te­le­pü­lés máig őrzi jel­leg­ze­tes szét­szórt szer­ke­ze­tét. A kom­mu­nis­ták elő­ször álla­mo­sí­tot­ták a bányát, majd az ’50-es évek­ben beszün­tet­ték a műve­lést. Brenn­berg­bá­nya kitö­ré­si pont­ja a turiz­mus lehet.

Hazajáró epizódban szerepelt: