Bozovics

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
2/10

A Ménes kiszé­le­se­dő völ­gyét fog­lal­ja el Bozovics. A török hábo­rúk ide­jén jelen­tős határ­őr­te­le­pü­lés volt. Aztán 1873-ban meg­szűnt a kato­nai határ­őr­vi­dék, s Bozovics Szö­rény vár­me­gye része lett. A kör­nyék hegyei sok ásvány­kin­cset rej­te­nek. A vidék bányá­i­ba a monar­chia min­den vidé­ké­ről érkez­tek bányász­csa­lá­dok. De a sok­nem­ze­ti­sé­gű békés kis város­ka sem kerül­het­te el sor­sát. Itt zaj­lott a máso­dik világ­há­bo­rú leg­vé­re­sebb bán­sá­gi ütkö­ze­te a szov­je­tek­kel meg­erő­sí­tett román ala­ku­la­tok és a német védők között.

Hazajáró epizódban szerepelt: