Borsafüred

Uticélok / Kárpátalja / Máramaros
Nehézségi szint:
2/10

A Visó for­rás­vi­dé­kén fek­szik Bor­sa­fü­red. Az Árpád-kori Bor­sa város felett a 19. szá­zad végén kez­dő­dött meg az üdü­lő­hely kiépí­té­se. Ami­kor Észak-Erdély hegyei 1940-ben vissza­tér­tek Magyar­or­szág­hoz, Bor­sa­fü­red fej­lő­dé­se hatal­mas len­dü­le­tet kapott, és hama­ro­san a hazai téli spor­tok egyik köz­pont­ja lett. Sőt, a magyar sport­ve­ze­tés egye­ne­sen egy téli olim­pi­ai köz­pont kiala­kí­tá­sát tűz­te ki célul a fes­tői alpe­si tele­pü­lé­sen. 1942-ben adták át az Olim­pia lesik­ló­pá­lyát, 1944-re pedig fel­épült Euró­pa akko­ri leg­na­gyobb síug­ró­sán­ca. Szá­mos ver­seny­nek adott ott­hont Bor­sa­fü­red, ám az olim­pi­ai álmo­kat szer­te­fosz­lat­ta a máso­dik világ­há­bo­rú, ami után a román impé­ri­um a régi mene­dék­há­za­kat eltün­tet­te, s a maga mód­ján kezel­te a síköz­pon­tot. Ma már csak a Magyar Sí Szö­vet­ség 1941-ben épült mene­dék­há­za emlé­kez­tet a virág­kor­ra. Ma a magyar turis­tá­kat a Med­ve Pan­zió vár­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: