Borozó — Európa Udvar — Komárom

Borozó — Európa Udvar — Komárom

Uticélok / Felvidék / Nyitra

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A fogyasztásból: 20%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Bognár Zsuzsanna

94501 Komárom
Európa udvar
(Szlovákia)

GPS: 47.7583, 18.12926

Telefonszám:

00 421 905 504 638


E-mail:2008-ban nyi­tott meg kapu­it Észak-Komá­rom­ban az Euró­pa Udvar­ban a Boro­zó. Első kör­ben beve­zet­tük a BTK‑t, azaz a Boro­zós Tag­sá­gi Köny­vet, melyet a komá­ro­mi Selye János Egye­tem hall­ga­tói igé­nyel­het­tek és ked­vez­mé­nyes fogyasz­tás­hoz jut­hat­tak álta­la. Ez nem várt sikert hozott, így már könnyeb­ben tud­tuk meg­lo­va­gol­ni, hogy a két­he­ten­kén­ti egye­te­mi bulik alkal­má­val zson­gott a bel­vá­ros, így később már a Boro­zó is.

A máso­dik nagy lökést a tánc­há­zak elin­dí­tá­sa adta, amit annak köszön­het­tünk, hogy az addi­gi hely­szín várat­la­nul bezárt és egy már leszer­ve­zett esté­nek keres­tek nagy hir­te­len új teret. Ennek több, mint 7 éve. Meg­sze­ret­tük egy­mást, marad­tak. Cso­da min­den alka­lom. Sta­bil vissza­já­ró tánc­há­zas közön­sé­günk van, s bár az alap­ze­ne­kar, a Rit­ka Magyar Folk­band azóta fel­osz­lott, de néhá­nyan a tagok közül marad­tak és kis­sé meg­vál­to­zott fel­ál­lás­ban és külön­bö­ző for­má­ci­ók­ban a tánc­há­zak azóta is foly­ta­tód­nak. Pár éve beszállt a tánc­ba a mold­vai és gyi­me­si csán­gók zené­jé­ben-tán­cá­ban bril­lí­ro­zó Három­pa­tak zene­kar is.

A fent emlí­tet­tek és még pár sze­ren­csés for­du­lat, vala­mint a kemény mun­ka és a hit végül meg­hoz­ta a gyü­möl­csét, hama­ro­san ránk mosoly­gott pár lehe­tő­ség, mellyel élni tud­tunk. Hama­ro­san állan­dó prog­ram­má vál­tak a tör­té­nel­mi elő­adá­sok Dr. Var­ga Tibor jog­tör­té­nész jóvol­tá­ból, aki már sok-sok éve láto­gat­ja váro­sun­kat, kiala­kult rajon­gói-bará­ti köre van, amely nem hiá­nyoz­hat egy elő­adás alkal­má­val sem.

A kez­de­ti nehéz­sé­gek után tehát kez­dett szé­pen tar­ta­lom­mal, kul­tú­rá­val és varázs­la­tos, hét­köz­na­pi cso­dák­kal töl­tőd­ni a hely, jóné­hány ismert ember tisz­tel­te meg jelen­lé­té­vel Boro­zón­kat. Ven­dé­günk volt (a tel­jes­ség igé­nye nél­kül): Kű Lajos, olim­pi­ai ezüst­ér­mes focis­ta, az Arany­csa­pat Ala­pít­vány elnö­ke; Schus­ter Lóránt, a P.Mobil motor­ja; a His­to­ri­ca zene­kar; Prá­der Vil­mos és Galam­bos Nán­dor, az Isme­rős Arcok együt­tes zené­szei; Cse­pin Péter, hagyo­mány­őr­ző; Kátai Zol­tán, ének­mon­dó; Mónus József, világ­re­kor­der táv­lö­vő íjász; Sző­nyi Ferenc, 10-sze­res Iron­man, ult­ra­fu­tó… Tar­tot­tuk már fel­vi­dé­ki szer­zők könyv­be­mu­ta­tó­it (Szo­mo­lai Tibor, Z.Németh Ist­ván), vala­mint jár­tak már nálunk a Haza­já­rók is. 2013-ban meg­hív­tuk az akkor már sza­bad­lá­bon lévő két teme­ri­ni fiút, egy hétig ven­dé­ges­ked­tek nálunk és több hely­szí­nen is tar­tot­tak elő­adást a velük tör­tént ese­mé­nyek­ről. Ugyan­eb­ben az évben került sor még egy meg­ha­tá­ro­zó nagy talál­ko­zás­ra, amely szin­tén sze­re­lem­mé vált: egy cseh­or­szá­gi tur­né­ról haza­fe­lé a deb­re­ce­ni Bor­dó Sár­kány Régi­ze­ne Rend leve­ze­tő-kon­cert­hely­színt kere­sett. A közép­ko­ri- és világ­ze­nét ját­szó ban­da azóta min­den évben leg­alább egy­szer haza­jön hoz­zánk. Pár éve havi rend­sze­res­ség­gel ját­szik nálunk önál­ló est­jé­vel a zse­ni­á­lis gitá­ros-éne­kes, Emmer Péter;  de gyak­ran van sze­ren­csénk teret adni más könnyű­ze­nei for­má­ci­ók­nak is.

Talán mel­lék­ág­nak tűn­het, de nem az, sőt! Mér­he­tet­len büsz­ke­ség­gel töl­tött el ben­nün­ket, hogy 2018-ban a Selye János Gim­ná­zi­um egyik  har­ma­di­kos osz­tá­lya, a hagyo­má­nyos tema­ti­kus bal­la­gá­si díszí­tés­nél az egyik vég­zős osz­tályt Boro­zó­vá vará­zsol­ta.

2018. decem­ber 23-án ünne­pel­tük a 10. szü­le­tés­na­pun­kat. Áldás, neve­tés vagy taní­tás volt a 10 év min­den pil­la­na­ta, sőt… több­nyi­re mind­há­rom egy­szer­re.

Várunk sze­re­tet­tel min­den erre járó haza­já­rót!