Boldogasszony

Uticélok / Őrvidék
Nehézségi szint:
2/10

A tele­pü­lé­sen hatal­mas, két­tor­nyú bazi­li­ka áll. A temp­lo­mot a török több­ször is elpusz­tí­tot­ta, így lett a Kár­pát-meden­ce leg­mu­ta­tó­sabb barokk temp­lo­ma. A hagyo­mány sze­rint II. And­rás király ural­ko­dá­sa alatt a kiáradt Fer­tő-tó több falut is elön­tött. Ezek helyett ala­pí­tot­ták a 13. szá­zad­ban a Bol­dog­asszonyt, ami búcsú­já­ró hely is.

Hazajáró epizódban szerepelt: