Bikfalva

Bikfalva

Uticélok / Erdély
Nehézségi szint:
2/10

A Bodzai hegyek lábá­nál, Három­szék déli hatá­rát őrzi Bik­fal­va. A tele­pü­lés Nagy-Magyar­or­szág leg­dél­ke­le­tibb csücs­ké­ben fek­szik, első írá­sos emlí­té­se 1321-re tehe­tő. Évszá­za­do­kon át sza­bad szé­ke­lyek lak­ták, akik a határ­vé­dő szol­gá­la­ta­i­kért adó­men­tes­sé­get és önren­del­ke­zé­si jogot kap­tak a magyar király­tól. Az egy­ko­ri szé­kely lófők épí­tett hagya­té­kai a kőből épült tor­ná­cos kúri­ák.

Van­nak, ame­lyek érin­tet­le­nül pusz­tul­nak. Mások a szak­sze­rűt­len átala­kí­tá­sok áldo­za­ta­i­vá vál­nak, de akad­nak szép pél­dák a meg­úju­lás­ra is. Ilyen Kere­zsi János kúri­á­ja is. Ma már falu­kép-védel­mi prog­ram is segí­ti az érté­kes épü­le­tek meg­me­ne­kü­lé­sét.

Hazajáró epizódban szerepelt: