Biharfüred

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

A Jád for­rás­vi­dé­ké­nek köz­pont­ja Bihar­fü­red. A 19. szá­zad­ban a kör­nyék erdő­it a görög kato­li­kus püs­pök­ség bír­ta. 1882-ben tör­tént, hogy Páv­el Mihály püs­pök erre jár­va egy juhász esz­te­ná­já­ban kapott éjje­li szál­lást. Annyi­ra meg­tet­szett neki a völgy­kat­lan, hogy saját üdü­lőt épít­te­tett, ami­nek Stina de Vale, azaz a „völgy­ben lévő esz­te­na” lett a neve. Az ózon­dús leve­gő­jű gyógy­hely­re aztán szál­lo­da és étte­rem, majd 1892-ben köve­zett út is épült. Ezen érke­zett Czá­rán Gyu­la is, aki azon­nal bele­sze­re­tett a hely­be és hatal­mas lökést adott az álta­la elne­ve­zett Bihar­fü­red fej­lő­dé­sé­nek. Kör­tú­ra-útvo­na­la­kat épí­tett ki, túra­le­írá­so­kat, köny­ve­ket jelen­te­tett meg, elő­adá­so­kat tar­tott, és saját maga is sok túrát veze­tett.

Hazajáró epizódban szerepelt: