Bihardiószeg

Uticélok / Partium / Biharország
Nehézségi szint:
2/10

A Gut­ke­led nem­zet­ség ősi fész­ke az Érmel­lé­ken fek­vő Bihar­dió­szeg. A falut a szá­za­dok során nem kímél­te se török, se labanc. Bocs­kai Ist­ván büsz­ke haj­dú­i­val hatá­rá­ban győz­te le a csá­szá­ri sere­get. Van emlé­ke Szé­che­nyi Ist­ván­nak, aki még huszár­ka­pi­tány­ként élt itt az 1820-as évek­ben. Pető­fi Sán­dor meg ván­dor­szí­nész­ként for­dult meg Dió­sze­gen, és ha már itt járt, írt egy ver­set is. Itt áll Erdély első, 1896-ban emelt Kos­suth szob­ra is, amely a kom­mu­niz­must egy disz­nó­ól pad­lá­sán elrejt­ve vészel­te át. Túl­él­te a vörös vész­kor­sza­kot a Zichy gró­fok régi kas­té­lya is, amely ma már meg­újul­va ad ott­hont a kör­nyék élő­vi­lá­gát és borá­sza­tát bemu­ta­tó kiál­lí­tás­nak.

A Zichy csa­lád 1870-ben itt ala­pí­tot­ta meg a Monar­chia első sző­lé­sze­ti és borá­sza­ti isko­lá­ját, így nem is cso­da, hogy Bihar­dió­szeg híres bora­i­ról, melyek közül a vidék­re a leg­jel­lem­zőbb az ősi magyar baka­tor bor.

Hazajáró epizódban szerepelt: