Beszédes Lajos Nevelési Központ — Ivánka kastély — Palást

Beszédes Lajos Nevelési Központ — Ivánka kastély — Palást

Uticélok / Felvidék / Hont

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: árjegyzék szerint

Minden HHTE tag és családja

Terembérlés és egyéb szolgáltatások díjából: 5 %

Minden HHTE tag és családja

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Falusi Krisztián

93582 Palást
Palást 381.
(Szlovákia)

Ha autóval érkezel:
Palást az Érsekújvár (Nové Zámky) és Losonc (Lučenec) közötti 75-ös főútvonal mellett fekszik. A falu főútvonalán haladva, mielőtt a főtérre érnénk a 3. jobbos utcába térjünk le. A második ingatlan a bal oldalon érkezésünk célja az Ivánka kastély lesz. Tágas parkolóval várjuk az autóval érkezőket.

Ha tömegközlekedsz:
Paláston nincs vonat állomás, legközelebb vonattal Lévára, Gyűgyre és Ipolyságra tudsz eljutni, ahonnét van autóbusz közlekedés. Autóbuszok rendszeresen járnak Palástra, a pontos menetrendet megtalálod a következő oldalon: www.cp.sk Paláston az alábbi megállót kell választani: Plášťovce, OcÚ

Egyéb lehetőségek:
Ha közel laksz, jöhetsz gyalog vagy kerékpárral is. Szívesen látunk.
Esetleg próbálj telekocsizni.


GPS: 48.15981, 18.97784

Telefonszám:

00 421 94 443 4921

Weboldal:

http://www.ivanka.szmcs.sk/hu

E-mail:A Szlo­vá­ki­ai Magyar Cser­kész­szö­vet­ség által üze­mel­te­tett Iván­ka-kas­tély szál­lás­he­lyet kínál a kör­nyék­re érke­ző ven­dé­gek­nek.

7 szo­bá­ban 50 sze­mélyt tudunk fogad­ni, akik szá­má­ra eme­le­tes ágyak áll­nak ren­del­ke­zés­re. A közös­sé­gi terem az étke­zés mel­lett kon­fe­ren­ci­ák, meg­be­szé­lé­sek hely­szí­né­ül is szol­gál­hat. A több külön­ál­ló közös tisz­tál­ko­dá­si helyi­ség az utób­bi évek­ben lett fel­újít­va, kényel­me­sen kielé­gí­tik nagyobb cso­por­tok igé­nye­it is. A közö­sen hasz­nál­ha­tó kony­ha fel­sze­re­lé­se során is arra töre­ked­tünk, hogy nagyobb cso­por­tok szá­má­ra is hasz­nál­ha­tó legyen, és alkal­mas legyen külön­fé­le fogá­sok elké­szí­té­sé­re is.
Az udva­ron tágas par­ko­lót ala­kí­tot­tunk ki, de ügyel­ve arra, hogy marad­jon elég tér a játék­ra, sza­bad­té­ri prog­ra­mok­ra a kas­tély épü­le­te előtt és mögött is. Kiala­kí­tot­tunk egy inter­ak­tív tan­ös­vényt is, ahol a gye­re­kek játsz­va ismer­he­tik meg a kör­nyé­ket.
A hát­só udvar alkal­mas külön­fé­le sza­bad­té­ri prog­ra­mok­ra: talál­ha­tó itt egy fedett pavi­lon, tűz­ra­kó­hely, vala­mint egy kemen­ce is, amely elő­ze­tes egyez­te­tés után áll ven­dé­ge­ink szol­gá­la­tá­ra.
A hát­só udva­ron lehe­tő­ség van sáto­ro­zás­ra is (saját sátor­ban) 10–15 fő szá­má­ra.
A kas­tély közös­sé­gi ter­mé­ben ingye­nes Wi-Fi elérést biz­to­sí­tunk.
A közel­ben első­sor­ban a ter­mé­sze­ti kin­csek­ben gaz­dag erdők a leg­fon­to­sabb lát­ni­va­lók, de nin­cse­nek távol olyan neve­ze­tes­sé­gek sem, mint a Madách Imre Múze­um Alsó­sztre­go­ván, a balas­sa­gyar­ma­ti Palóc Múze­um vagy épp a ter­mál­vi­zes gyógy­für­dő Gyű­gyön. A túrá­zók szá­má­ra több mint 20 vár és vár­rom kínál von­zó úti­célt.
Szál­lás­díj Haza­já­ró Egy­let tagok­nak:
 — Ágy­ne­mű­vel: 9 EUR/fő/éj
 — Saját háló­zsák­kal érke­zők­nek: 7 EUR/fő/éj