Beodra

Uticélok / Délvidék / Bánát

A dús­gaz­dag Karát­son csa­lád kas­té­lya, érté­kes műtár­gya­i­val és 2500 köte­tes könyv­tá­rá­val együtt, már kile­hel­te a lel­két, miu­tán a máso­dik világ­há­bo­rú végén a par­ti­zá­nok kifosz­tot­ták, meg­gya­láz­ták.

A másik Karát­son-kas­télyt még koráb­ban lebon­tot­ták, csak néhány mel­lék­épü­le­te maradt meg, amik viszont szé­pen meg­újul­tak és a főúri világ­ra emlé­kez­te­tő kiál­lí­tás­nak adnak helyet.

Hazajáró epizódban szerepelt: