Bem-forrás

Uticélok / Délvidék / Krassó-Szörény
Nehézségi szint:
3/10

A Szár­kő idő­já­rá­sát meg­ha­tá­roz­za, hogy a nyu­ga­ti sík felől érke­ző lég­tö­me­gek­nek ez az első két­ezer métert meg­ha­la­dó aka­dá­lya. A hegy­ség­ben erős sze­lek ural­kod­nak, egy évben jó, ha egy-két nap van, ami szél­men­tes, míg a fagyos napok szá­ma eléri a 228-at. Ezért is épült itt több mete­o­ro­ló­gi­ai állo­más, melyek a nyu­gat­ról érke­ző idő­já­rá­si fron­tok­ról köz­ve­tí­te­nek ada­to­kat. A Kun­tu állo­mást az 1960-as évek­ben épí­tet­ték. A ház mögött egy for­rás bújuk meg, ami az 1848–49-es ese­mé­nyek­re emlé­kez­te­ti a haza­já­ró ván­dort. A kör­nyé­ken sokan tet­ték le a fegy­vert, köz­tük Bem apó is. A for­rás róla kap­ta a nevét, hiszen a legen­da sze­rint ivott belő­le.

Hazajáró epizódban szerepelt: