Békás-szoros

Békás-szoros

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
2/10

A Kár­pá­tok leg­is­mer­tebb szur­dok­völ­gyét, a Békás patak áttö­ré­sét hatal­mas, néhol két-három­száz méte­res mész­kő­szik­lák sze­gé­lye­zik. A Gyil­kos-tó fölé a Kis-Cohárd maga­so­dik. A hatal­mas szik­la­to­rony, az Oltár-kő igen nehe­zen mász­ha­tó meg. A Békás-szo­ros mel­lék­szur­do­kai, mint pél­dá­ul a Lapos-patak kanyon­ja is igen lát­vá­nyo­sak. A Békás-szo­ros leg­mo­nu­men­tá­li­sabb része a Pokol tor­ná­ca. Ahol a Kis-Békás bele­fo­lyik a Békás-patak­ba, ott áll a Magya­rok híd­ja marad­vá­nya. A II. világ­há­bo­rú ide­jén a magyar had­se­reg kezd­te kiépí­te­ni, ám Erdély eles­te miatt már nem sike­rült befe­jez­ni­ük. A Békás szo­ros leg­szű­kebb része, a Pokol tor­ka.

Hazajáró epizódban szerepelt: