Bed&More Pogányvár Fogadó — Egyházasbást

Bed&More Pogányvár Fogadó — Egyházasbást

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállás árából: 10%

Minden HHTE tag és egy fő részesül a kedvezményből.

Üdvözlő ital: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Szabó Klaudia

98034 Egyházasbást
Egyházasbást 31.
(Szlovákia)

GPS: 48.17039, 19.94583

Telefonszám:

00 421 911 615 896


E-mail:Lép­jen be a Bed&More Pogány­vár Foga­dó­ba és érkez­zen meg nagy­anyá­ink ott­ho­ná­ba! Abba a varázs­la­tos han­gu­lat­ba, mely a régi falu­si nya­rak­ra, a szü­lői ház biz­ton­sá­gá­ra, ott­ho­nos mele­gé­re emlé­kez­te­ti majd! Pihen­jen meg a gömö­ri nép­raj­zi gyűj­te­mé­nyek­ből össze­vá­lo­ga­tott tár­gyak­kal beren­de­zett szo­bák­ban, melyek mind­egyi­ke más!

Az 5 szo­ba, már nevé­ben is külön­le­ges (Kecs­ke­csa­pás, Dong­üd­ri, Bar­ta­lyus, Csi­bi­he­gyi, Pász­tor­tűz) kiala­kí­tá­sá­ban pedig egye­di: a sík­kép­er­nyős TV, inter­net és a 80–100 éves búto­rok, terí­tők adják meg a szo­bák han­gu­la­tát.

Kéz­mű­ves sörök, egye­di pör­kö­lé­sű kávé, házi süté­sű kenye­rek, kör­nyék­be­li ter­me­lők által készí­tett lek­vá­rok, saj­tok vár­ják Önt, de választ­ha­tó akár vega, vegán, paleo étel is. Sőt! Gon­do­lunk a glu­tén és lak­tóz érzé­ke­nyek­re is!

A Foga­dó a kör­nyék kul­tu­rá­lis- és ese­mény­köz­pont­ja is egy­ben: évi több mint 50 ren­dez­vé­nyünk van. Fotó­sok, hőlég­bal­lo­no­sok, kerék­pá­ro­sok, zarán­do­kok, kirán­du­lók és a helyi közös­sé­gek egy­aránt törzs­he­lyük­nek tekin­tik az igé­nyes kiszol­gá­lást, fel­üdü­lést, meg­pi­he­nést biz­to­sí­tó Pogány­vár For­ga­dót.

Elvo­nu­lós eskü­vők, céges reg­ge­lik, csa­pat­épí­tő prog­ra­mok kivá­ló hely­szí­ne a Foga­dó. De van itt for­ró vizes dézsa és masszázs, illet­ve csont­ko­vács is.

A Gömör­or­szág szí­vé­ben, Med­ves­al­ja köz­pont­já­ban talál­ha­tó Bed & More Pogány­vár Foga­dó – nevé­ből adó­dó­an – több, mint egy Foga­dó: izgal­mas beszél­ge­té­sek­nek ott­hont adó kul­tu­rá­lis köz­pont, csa­lá­di, bará­ti kikap­cso­ló­dást biz­to­sí­tó, meg­nyug­vást hozó szín­folt.

Jóízű beszél­ge­té­sek, iro­dal­mi vita­es­tek estek zaj­la­nak a Völgy könyv­tár­szo­bá­já­ban, illet­ve a Foga­dó már-már skan­zen jel­le­gű étter­mi részé­ben ismert poli­to­ló­gu­sok, köl­tők, fes­tők, kéz­mű­ve­sek rész­vé­te­lé­vel.

Azok, szá­má­ra, aki a szak­rá­lis helyek és emlék­mű­vek iránt érdek­lőd­nek, talán a Mária Kút zarán­dok­he­lye a leg­in­kább hívo­ga­tó.

A ter­me­szét sze­rel­me­sei veze­tett túrá­kon vehet­nek részt, ízes palóc táj­szó­lást beszé­lő kísé­rő­vel. Ezen kívül Med­ves­al­ja a fotó­sok para­di­cso­ma is. A kerék­pá­ro­sok pedig a kör­nye­ző fal­vak­kal ismer­ked­het­nek meg, vagy az erdei uta­kon kere­kez­ve fedez­he­tik fel a tájat.

A rég­ről itt maradt hang­szó­rók (mely­ből oly­kor-oly­kor falu szer­te zene szól) és még sok más „erek­lye” szim­bo­li­zál­ja, hogy lelas­sult az idő. Ugyan­ez az érzés a Foga­dó­ban is meg­van: min­den a bol­dog béke­idők­re emlé­kez­te­ti a csa­lád apra­ját-nagy­ját. Sőt! A régi tár­gyak, játé­kok meg­fog­ha­tók, a gye­re­kek­nek, uno­kák­nak meg­mu­tat­ha­tók!