Barcaszentpéter

Barcaszentpéter

Uticélok / Erdély / Barcaság
Nehézségi szint:
1/10

Szent­pé­ter Árpád-kori temp­lo­má­nak falai még úgy, ahogy meg­véd­ték a közös­sé­get a ziva­ta­ros szá­za­dok­ban, de a leg­újabb kor ármá­nyai ellen kevés­nek bizo­nyul­tak. Így van az, hogy a Bar­ca­ság egyik leg­ré­geb­bi és leg­je­len­tő­sebb szász tele­pü­lé­sén ma már fehér hol­ló a magyar és a német lélek.

Hazajáró epizódban szerepelt: